Què fem?

Diagnosi

Analitzem la realitat per saber quina és la situació de partida

Una bona diagnosi és aquella que ens permet identificar els agents actors, els recursos disponibles, els factors de risc, els factors facilitadors i els espais de treball transversal del nostre territori. El nostre objectiu final és assolir diagnòstics consensuats per tots els agents, assolint així una visió conjunta que facilita la cooperació en les fases posteriors de desenvolupament, execució i avaluació. Fem investigació i estudis amb perspectiva sociològica:

  • Treballem amb tècniques quantitatives (consulta de dades secundàries, processos d'enquestació)
  • Treballem amb tècniques qualitatives (entrevistes en profunditat, grups de discussió, matrius DAFO, fluxegrames, sociogrames)

Destaquem

Durant els anys 2013 i 2014 el nostre equip, junt amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Rubí, ha dissenyat i dinamitzat el procés participatiu "Barris al...

"Participació és donar veu a totes les persones i obrir la porta de la diversitat"