Què fem?

Planificació

Acompanyem processos de reflexió per dissenyar estratègies d'acció

La planificació és el moment de determinar els objectius i establir les accions per assolir-los. Un bon disseny ens permetrà fer un ús eficient dels recursos, asegurar bons resultats i incrementar la qualitat dels serveis que oferim. Assessorem i aportem eines per:

  •  Definir escenaris de futur tenint en compte les capacitats, les necessitats i la viabilitat.
  •  Determinar quina és la visió de l'organització
  •  Establir les línies estratègiques i els objectius operatius
  •  Definir i prioritzar les accions
  •  Programar les activitats que cal executar i fixar els recursos necesaris
  •  Establir els resultats esperats
  •  Dissenyar el seguiment i l'avaluació