Planificació estratègica

Acompanyem processos de reflexió per dissenyar estratègies d'acció
planificacion

Oferim serveis de consultoria i assessorament per a la millora dels processos de reflexió i de presa de decisions estratègiques. Aquests serveis faciliten a les organitzacions i institucions un ús més eficient dels recursos, la millora de resultats, l’assoliment d’objectius i incrementar la qualitat dels serveis que presten. Així doncs, assessorem i aportem eines de facilitació que permeten a l’organització:

 • Definir els possibles escenaris de futur i seleccionar quin és el desitjat, tenint en compte les capacitats i necessitats reals, així com la seva factibilitat.
 • Determinar quina és la visió de l’organització, és a dir, concretar allà on es vol arribar.
 • Establir les línies estratègiques i els seus objectius estratègics i
 • Definir i prioritzar les accions a dur a terme.
 • Programar les accions, definint les activitats que cal executar, fixant els recursos necessaris, establint els resultats esperats i determinant el seguiment i l’avaluació, tant de la seva execució com dels efectes i impactes que aquests produeixen.
 
OFERTA DE SERVEIS PER A ENS PÚBLICS
 • Plans d’Actuació de Mandat (PAM)
 • Plans Locals de Civisme i Convivència
 • Plans Locals de Persones amb diversitat funcional i cognitiva
 • Plans Locals de Cultura
 • Plans Locals de Joventut
 • Plans Locals d’Interculturalitat
 • Plans Locals d’Envelliment Actiu
 • Plans Locals de Participació ciutadana

    

OFERTA DE SERVEIS PER A ENTITATS I ORGANITZACIONS
 • Millora dels serveis prestats per l’organització
  • Estudis de detecció de necessitats dels associats/col·legiats/personal
  • Anàlisi de satisfacció dels usuaris/es del servei
 • Millora interna de l’organització
  • Suport a la reflexió i planificació estratègica
  • Plans per a la millora de la participació interna
 • Assessorament i suport en la gestió de subvencions i ajuts
  • Suport administratiu i tècnic per a la sol·licitud de subvencions i ajuts
  • Suport administratiu i tècnic per a la gestió de subvencions i ajuts concedits
 • Plans d’Igualtat per a organitzacions i empreses